تجربه ی کنشگری یک شهروند

پویش مردم هرمزگان بستری مورد نیاز برای استان بود

پویش مردم هرمزگان بستری مورد نیاز برای استان بود

پویش اعتراض به حذف معافیت مالیاتی درکمتر از۱۰ روز توانست بیش از ۲۲۰۰ امضا را جمع کند.اینجانب به نیابت از امضا کنندگان این پویش کمال سپاس وقدردانی را از مجموعه پویش مردم هرمزگان و چناب آقای بردبار دارم.قطعا وجود چنین بسترهایی که نیاز و لازمه مطالبه گری است ،راه را برای رسیدن به خواسته ها ومطالبات هموارتر خواهد کرد.با سپاس فراوان شفیعی